Vedtægter

Vedtægter for A.B. Cul de Sac vedtaget 11.01.2018

V E D T Æ G T E R

for

Andelsboligforeningen “Cul de Sac”

Navn, hjemsted og formål

§ 1.

Foreningens navn er Andelsboligforeningen “Cul de Sac”.

Dens hjemsted er i Københavns Kommune.

§ 2.

Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 442 Christianshavns kvarter, beliggende Sankt Annæ Gade 37-55  og gøre ejendommen attraktiv af bo og være i, samt at skabe et miljø der hviler på den enkeltes engagement.

Andelsforeningen er en del af Palækarreen og skal til enhver tid rette sig efter de regler og servitutten der er tinglyst eller vedtaget for området, herunder betaling til gårdlaug og regler for benyttelse af fællesområder.

Medlemskab

§ 3.

Stk. 1. Medlem er alle personer, der er eller bliver indehaver af en bolig i foreningens ejendom og ved deres underskrift erklærer sig indforstået med at anerkende og overholde foreningens vedtægter og husorden. Medlemskabet er først gyldigt efter betaling af den til enhver tid udregnede overdragelsessum.

Stk. 2. Bestyrelsen fører en medlemsfortegnelse og meddeler det nøjagtige medlemstal. Dette tal anvendes ved konstatering af generalforsamlingers beslutningsdygtighed og afstemningernes gyldighed. Hver andel giver én stemme ved afstemninger.

Stk. 3. Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt.

Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 7.

Andelen.

         § 4.

Stk. l. Den samlede andelskapital udgør ejendommens aktiver minus ejendommens passiver. Den enkelte lejligheds andelsværdi, se § 7. Andelen kan kun tilhøre medlemmer.

Andelen i Foreningens formue kan belånes i overensstemmelse med reglerne i Andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler et gebyr for bestyrelsens/administrators afgivelse af erklæring i h.t. Andelsboligforeningslovens § 4 a.

Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 6, eller ved tvangssalg, dog med de ændringer, der følger af reglerne i Andelsboligforeningslovens § 6b.

Der udstedes ikke andelsbevis for andelen. Administrator fører lister med andelshavernes navne og indskud, registrerede efter andelens nummer.

Stk. 2. Hvert medlem med husstand må kun have brugsret over een bolig. Medlemmet er forpligtet til at benytte lejligheden som bolig, samt har ret til at benytte foreningens fællesfaciliteter efter gældende husorden.

Stk. 3. Bestyrelsen kan give tilladelse til fremleje af en lejlighed når andelshaveren på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold eller militærtjeneste midlertidigt ikke beboer lejligheden. Alle fremlejemål er tidsbestemte og må ikke overstige to år. Dog kan bestyrelsen tillade en tidsbegrænset forlængelse hvis særlige forhold taler herfor.

Fremlejeaftalen skal noteres hos bestyrelsen og administrator. Ved midlertidig fraflytning betragtes familiemedlemmers brug af lejligheden udover 3 måneder som fremleje. Midlertidig fraflytning af en sådan art noteres hos bestyrelsen.

Stk. 4 Den enkelte andelshaver er berettiget til at udleje sin bolig i op til fire uger pr år.

Udlejning kan være én lang periode eller flere korte. Udlejning skal altid meddeles til Bestyrelsen på mail Formand@culdesac.dk eller skriftligt til formanden i dennes private postkasse.

Udlejes en lejlighed på nærværende betingelser har andelshaveren selv det fulde ansvar for enhver kontakt med lejer. Andelshaveren kan ikke påregne, at hverken bestyrelse eller administrator afsætter ressourcer til at servicere forhold afledt af denne udlejning . Eventuelle særlige forhold vil fremgå af den til enhver tid gældende husorden.

         § 5.

Stk. l. Medlemmerne hæfter for foreningens forpligtelser alene med deres andel og foreningsindskud der indgår i foreningens formue og ikke forrentes.

Stk. 2. Et fratrædende medlem eller dennes bo hæfter for den solidariske forpligtelse indtil anden godkendt andelshaver har overtaget boligen, og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

Stk. 3. Medlemmer kan ikke bringe fordringer på foreningen til modregning med forpligtelser overfor denne.

Overdragelse.

         § 6.

Stk. 1. Ved et medlems død skal ægtefælle hhv. samlever i ægteskabslignende forhold altid være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden, hvis dette ønskes.

Stk. 2. Ved en andelshavers fraflytning af ejendommen eller ved dødsfald af eneboende andelshavere, kan andelen og lejligheden overdrages en datter eller søn af pågældende andelshaver.

Stk. 3. Opsigelse af en andelslejlighed sker skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel.

Den ledige lejlighed tilbydes de øvrige andelshavere ved opslag på foreningens opslagstavle. (dog jvf. stk. 1 og 2).

Opslaget opsættes af bestyrelsen ved modtagelsen af opsigelsen, og skal være oppe i 14 dage.

Bestyrelsen skal have vurderet lejligheden indenfor den første måned efter opsigelsen

Der skal i forbindelse med vurderingen foretages et El-tjek og et VVS tjek af boligens installationer. Udgiften til disse afholdes af sælger.

Der foretages ikke vurderinger eller handler i juli måned.

Stk. 4. Bliver en andelsbolig ledig, har de øvrige andelshavere fortrinsret til det ledige i prioriterede rækkefølge:

a) – sammenlægning

b) – anciennitet

c) – hjemmeboende børn.

ad a) Sammenlægning.

For at få et stabilt og fastboende klientel i ejendommen tilgodeses muligheden for fysisk lejlighedssammenlægning.

Vandrette sammenlægninger går forud for lodrette og vægnaboer forud for opgangsnaboer.

  • Nye sammenlægninger kan ikke overstige 150 etagekvadratmeter

ad b) Anciennitet.

Hvis ingen andelshaver har søgt om sammenlægning har de øvrige andelshavere fortrinsret til det ledige, og således at de der har boet længst i ejendommen går forud for senere indflyttede.

Den samboende i ægteskabslignende forhold, med en boanciennitet på mindst 2 år, kan søge på lige fod med andre andelshavere, på den fulde boanciennitet.

Ved genindmeldelse af tidligere fraflyttede medlemmer, regnes ancienniteten fra den nye indmeldelsesdato.

Fremlejeperioder kan ikke medregnes i boancienniteten for fremlejetageren.

Børnefamilier på mindst 3 medlemmer har fortrinsret forud for anciennitet til 3- og 4-sammenlagte lejligheder.

Er der flere børnefamilier der søger på samme lejlighed er det den indbyrdes anciennitet der er bestemmende.

ad c) Hjemmeboende børn.

Hvis ingen andelshaver har søgt på en ledig lejlighed har hjemmeboende børn af andelshavere fortrinsret til det ledige.

Børnene søger på deres personlige boanciennitet i foreningen og den der har boet længst i foreningen går forud for senere indflyttede.

Køberen indtræder som andelshaver i foreningen uden overført boanciennitet.

Hjemmeboende børn har ret til at søge på lejligheder under uddannelse, udlandsophold og lignende fravær fra foreningen indtil deres fyldte 25. år.

Efter det 25. år betragtes alle som almindeligt boligsøgende og henvises til ventelisten.

Inden 2 måneder efter opsigelsen af andelsboligen, har den fraflyttede andelshaver krav på at få en bindende aftale angående overdragelse af andelen, hvis den skal ske ifølge ovennævnte ad a – c.

Ellers har den fraflyttende andelshaveren herefter fri indstillingsret til den ledige andelsbolig.

Stk. 5. Andelshaveren har ret til at benytte boligbytning til skift af bolig uden for foreningen, hvis dokumentation for bytningen forelægges bestyrelsen, og den tilflyttende kan godkendes som ny andelshaver.

Andelshaveren skal have beboet sin bolig og have været tilmeldt folkeregisteret på

adressen uafbrudt i mindst to år op til det tidspunkt, hvor bytteretten ønskes benyttet.

Stk. 6.

Interne bytninger kan ske hvis særlige forhold taler for det, såsom helbredsforhold, sociale hensyn eller lignende.

Stk. 7. Ved ophævelse af samliv bestemmer parterne eller myndighederne, hvem der bevarer retten til andel og bolig.

Overdragelsessummen.

         § 7.

Stk. l. Overdragelsessummen kan højst omfatte andelsværdi samt værdien af forbedringer i lejligheden, fastsat efter en af bestyrelsen godkendt vurdering. Heri en foretaget vurdering af værdien af medlemmets eget arbejde.

Stk. 2. Andelskronens værdi, der er gældende i perioden l. oktober til 30. september, udregnes på grundlag af foreningens formue sat i forhold til den samlede boligafgift. Denne meddeles ved regnskabsårets afslutning, og udsendes i årsregnskabet.

Ved overdragelser i perioden 1. oktober til 30. november må der påregnes en efterregulering af andelskronen.

Ved overdragelser betales et gebyr der fastsættes af bestyrelsen.

Ved intern flytning og sammenlægninger betales halvt gebyr.

Overdragelser sker på en formular udarbejdet af bestyrelsen, og således at købesummen altid skal indbetales til administrator.

Stk. 3. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion.

Stk. 4. Overdragelsessummen skal indbetales kontant til administrator, som efter fradrag af foreningens tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien – afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

Garanti for lån.

           §8

Stk. 1. I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og Andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal  långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i § 11 om eksklusion.

Stk. 2. Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb.

Forandringer, generelt

         § 9

Stk.1. Andelshaveren er berettiget til at foretage byggetekniske forandringer i lejligheden.

Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Hvis der er vedtaget særlige anvisninger for arbejdets udførelse i foreningen skal disse anvisninger yderligere altid følges.

Enhver forandring skal, inden den bringes til udførelse, anmeldes til bestyrelsen, men bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringers forsvarlighed og lovlighed.

Bestyrelsen kan nægte at godkende en anmodning om forandringer såfremt bestyrelsen skønner, at disse vil være groft uhensigtsmæssige eller skønnes at forringe lejlighedens brugsværdi groft.

Stk. 2. Andelshaveren og bestyrelsen udarbejder sammen en plan for fotodokumentation i byggesager der indeholder etablering eller omlæggelse af vådrum.

Stk. 3. I større byggesager kan bestyrelsen tilknytte et bestyrelsesmedlem til at følge byggesagens forløb.

Stk. 4. Alle installationer der kræver vandtilslutning skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3. Brusekabiner, vaske- og opvaskemaskiner o.lign. skal placeres på godkendt “afløbsbakke” eller vandfast gulvbelægning, godkendt af bestyrelsen. Den vandfaste gulvbelægning under brusekabiner skal have en passende størrelse til at opfange afdryp ved bad og udstigning.

Forandringer, sammenlægninger.

         § 9a.

Stk. 1.Ansøgning angående sammenlægning af lejligheder skal hurtigst muligt tilstilles bestyrelsen til godkendelse, dog senest 2 mdr. efter overdragelse.

Byggeansøgning til bestyrelse og myndigheder indeholdende tegning med byggebeskrivelse, tilstilles bestyrelsen hurtigst muligt, dog senest 6 mdr. efter overdragelsen.

Byggeansøgningen SKAL indeholde plan for kun 1 stk. køkken, og et bad etableret i vådrum.

Yderligere skal byggeansøgningen mindst indeholde :

Døre der opmures, så der  højst er 1 dør til  hver hovedtrappeopgang.  Dog kan der tillades to døre til én hovedtrappe ved sammenlagte lejligheder i 2 plan. 

Når der er foretaget lovligt og godkendt gennembrud af væg/vægge mellem lejlighederne , vil et evt. boligindskud fra den ene andelsbolig blive udbetalt, dog således at den sammenlagte andelsbolig altid har et indskud på det beløb som er gældende pr. andelsbolig på sammenlægningstidspunktet.

Hvis der opmures en trappedøråbning til hovedtrappen skal denne afleveres færdig oppudset med finpuds. Andelsboligforeningen sørger for det udvendige malerarbejde.

Vedligeholdelse.

         § 10.

Stk. l. Forsvarlig udvendig vedligeholdelse, samt vedligeholdelse af faldstammer vandmålere, hovedvandledninger, el-installationer indtil målerrammen og varmeanlæg foretages af foreningen. Hoved-elsystem, hovedgasrør samt hovedvandrør og faldstammer er frit tilgængelige installationer i nr. 37 og 55. I nr. 39 til 53 er hovedgasrør samt hovedvandrør og faldstammer placeret i installationsskakte med inspektionsluger. Hvis installationerne eller inspektionslugerne er skjulte, hæfter andelshaveren selv for retableringen af skjulet efter reparation og/eller vedligeholdelse samt udbygning af hovedinstallationer. Der skal altid være adgang til aflæsning af forbrugsmålere. Hvis det er nødvendigt at nedtage nedhængte lofter for at etablere nye afløb, hæfter rekvirenten for retableringen.

Foreningen udskifter efter behov punkterede termoruder.

Indvendig vedligeholdelse af lejligheden samt vedligeholdelse af vandlås, cisterne, kloset, vask og elinstallation heri medregnet målerramme, påhviler andelshaveren. Udvendig vedligeholdelse af vinduespartiet påhviler den enkelte andelshaver. Maling til den udvendige vedligeholdelse udleveres af foreningen.

Stk. 2. Hvis en lejligheds vedligeholdelse forsømmes af andelshaveren kan bestyrelsen kræve fornøden istandsættelse foretaget inden for en rimelig frist. Efterkommer den pågældende ikke bestyrelsens krav, betragtes forholdet som misligholdelse af medlemskabet. (§11 stk. 4)

stk. 3.  Alle installationer, der kræver tilslutning til ejendommens fællesinstallationer, samt bygningsændringer af enhver art må ikke foretages uden bestyrelsens skriftlige godkendelse.

Ved beklædning af lofter og vægge skal gældende brand- og bygningsvedtægter følges. Alle

vægge uden for køkken og bad skal være af en beskaffenhed så de problemfrit kan tapetseres.

Kakkel- og brændeovne må ikke tilsluttes.

Stk. 4. Det er forbudt den enkelte andelshaver at ændre ved fællesinstallationer (f.eks. TV-antenneanlæg). Opsætning af private antenner, paraboler eller lignende på ejendommen må ikke foretages uden bestyrelsens skriftlige godkendelse. Såfremt en anmodning herom imødekommes, skal medlemmet og formanden underskrive de gældende bestemmelser for opsætningen.

Private installationer på Foreningens areal, f.eks. datanet, må kun opsættes efter tilladelse fra bestyrelsen.

Stk. 5. Det er foreningens formål med driften at gøre ejendommen attraktiv at bo i. For at gøre udgiften til dette så lille som mulig, vil det være sådan, at mange udgiftskrævende arbejder udlægges som fællesarbejder – “arbejds-weekends”. Det forventes at den enkelte andelshaver medvirker ved fællesarbejde i rimeligt omfang.

Misligholdelse og ophævelse af medlems- og boligret.

         § 11.

Stk. l. Kommer et medlem i restance med boligafgift eller anden pligtig ydelse, fortabes medlems- og boligret.

Stk. 2. Misligholdelse af betaling af lån eller renter på lån hvor foreningen jf. § 8 stiller garanti for betalingen, medfører fortabelse af medlems- og boligret.

Stk. 3. Forsøg på at sælge sin andel mod dusør medfører fortabelse af medlems- og boligret.

Stk. 4. Optræder et medlem til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller dens øvrige medlemmer, eller gør vedkommende sig skyldig i forhold, svarende til det, der efter lejelovens bestemmelser giver ret til at ophæve et lejemål, kan medlems- og boligretten bringes til ophør af bestyrelsen. Dette gælder ligeledes overtrædelse af vedtægter og lovlige generalforsamlingsbeslutninger.

Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en ekstraordinær generalforsamling, der skal være afholdt inden opsigelsesfristens udløb, og som skal kræves afholdt af det ifølge § 15 stk. 2 fornødne antal medlemmer.

Anke.

         § 12.

Bestyrelsens beslutninger i henhold til vedtægterne kan, hvis det pågældende medlem er utilfreds med afgørelsen, indankes på førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Dette gælder dog ikke fortabelse af medlems- og boligret på grund af restancer med boligafgift og/eller anden pligtig pengeydelse. ( Jfr. § 11 stk. 1 og 2. ).

Administration.

         § 13.

Foreningen antager en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske forvaltning. Indsættelsen sker for 2 år ad gangen og kan fra begge sider opsiges med 3 måneders varsel til en periodes udløb. Valg af administrator er fast punkt på hver anden generalforsamling.

Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift under ansvar over for bestyrelsen. Bestyrelsen træffer sammen med administrator bestemmelse om tid og sted for betaling af boligafgift og andre ydelser i forbindelse med denne.

I øvrigt rådfører administrator sig med bestyrelsen om de spørgsmål, der opstår med hensyn til administrationen.

Revision og regnskab.

         § 14.

Bestyrelsen antager en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere foreningens og administrators regnskab. Regnskabsåret er l/l0 til 30/9, og det reviderede årsregnskab med revisors påtegninger samt budget, udarbejdet af bestyrelsen, for det nye år udsendes til

medlemmerne senest 7 dage inden den årlige generalforsamling.

Af indkomsten kan hvert år, efter at alle årets driftsudgifter er afholdt, henlægges et passende beløb til en opretningskonto, til brug ved fremtidige større vedligeholdelsesarbejder forårsaget af nedslidningen af ejendommen.

Generalforsamling.

         § 15.

Stk. l. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned og indkaldes med 2l dages skriftligt varsel til andelshaverne.

Generalforsamlingen vælger en dirigent og en referent.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

1.      Formandens kommentar til bestyrelsens udsendte beretning

2.      Regnskab med revisorernes påtegning.

3.      Budget for det kommende driftsår, herunder fastsættelse af boligafgift.

4.      Forslag.

5.      Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

6.      Eventuelt valg af administrator.

7.      Eventuelt.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst l/4 af medlemmerne, – et flertal af bestyrelsen, en generalforsamling eller administrator begærer det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med samme varsel som ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan ikke indkaldes i juli måned.

Stk. 3. Generalforsamlingen, på hvilken hver andel (uanset antal af husstandsmedlemmer) disponerer over én stemme, tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om vedtægtsændringer eller forslag om foreningens opløsning. Dog skal altid mindst l/4 af foreningens medlemmer være til stede.

Forslag om foreningens opløsning eller forandringer i vedtægternes § 2, 3, 4 og 6 kan kun vedtages hvis mindst 3/4 af medlemmerne er til stede, og da kun hvis 3/4 af de fremmødte stemmer for.

Vedtagelse af vedtægtsændringer udover i ovennævnte paragraffer kan kun ske, hvis mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Er der på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående nødvendige antal medlemmer til stede, kan der indkaldes til en ny generalforsamling med l4 dages varsel, og på denne kan da forslag, der har været behandlet på den første generalforsamling afgøres med det for beslutningen fornødne flertal, uanset hvor mange der er mødt.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest l0 dage før generalforsamlingen. Alle indsendte forslag offentliggøres af bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen. Dog skal bestyrelsens forslag udsendes senest 15 dage før generalforsamlingen.

Stk.5. Afstemning kan ske ved fuldmagt, når denne nøje angiver, hvad man stemmer for og/eller imod. En fuldmagt kan tilstilles til bestyrelsen. Der er ingen begrænsning i antal fuldmagter bestyrelsen må møde med. Øvrige medlemmer i foreningen kan højst møde med fuldmagt fra 2 andre medlemmer. Fuldmagter skal ved behandling af det aktuelle punkt på dagsordenen afleveres til mødets dirigent.

Stk. 6.Referat af generalforsamlingen offentliggøres ved opslag for medlemmerne senest tre uger efter generalforsamlingen. Referatet tilstilles administrator.

Bestyrelsen.

         § 16.

Stk. l. Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær, reparationsmedlem, flyttemedlem samt 2 suppleanter.

Formand og 2 medlemmer vælges på ulige år og

2 medlemmer vælges på lige år.

1. suppleant vælges på ulige år og 2. suppleant vælges på lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende møde efter valg, med ansvarsområder og næstformand.

Ved længere forfald eller fratræden tiltræder suppleanterne i den valgte rækkefølge og fungerer indtil førstkommende generalforsamling. Ved et bestyrelsesmedlems midlertidige fravær (3-6 måneder) kan suppleanten vikariere og modtager da en andel af eventuelt bestyrelseshonorar, svarende til funktionsperioden.

Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre en 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, såfremt vedkommende eller en person, vedkommende er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

Bestyrelsen og de valgte suppleanter modtager en godtgørelse, der fastsættes til det

beløb et frivilligt og ulønnet medlem af en bestyrelse kan modtage skattefrit.

Dette beløb er reguleret af SKAT og oplyses til Administrator via foreningens revisor.

Stk. 2. Et eksempel på bestyrelsens ansvarsfordeling kan være:

Alle opgaver af administrativ karakter udføres af ejendommens administrator.

Bestyrelsen behandler og løser alle opgaver i fællesskab. Udover den traditionelle

ansvarsfordeling deltager alle bestyrelsesmedlemmer i de opgaver som bestyrelsen involveres i, eller har ansvar for at udføre.

Formand: Overordnet koordination af bestyrelsens opgaver.

Kasserer: Regnskab for bestyrelsens konto.

Sekretær: Referater, mødekoordination og foreningsopslag

Flyttemedlem: Administrators kontaktperson i bestyrelsen for alt vedrørende

flytning.

 Reparationsmedlem: Koordinerer ejendommens behov for vedligeholdelse og

reparation.                                            

Stk. 3. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden, næstformanden og et bestyrelsesmedlem, dog sådan at salg eller pantsætning af fast ejendom kun kan ske efter vedtagelse på foreningens generalforsamling og med hele bestyrelsens såvel som administrators underskrift.

Bestyrelsen kan i samarbejde med administrator gennemføre godkendelse og betaling

af omkostninger, via almindeligt anerkendte digitale løsninger til dette.

Bestyrelsen kan benytte mail som digital godkendelse.

Omkostninger anvises til betaling af tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsen afholder normalt møde én gang hver måned, og øvrigt når formanden eller 2 af dens medlemmer indkalder til møde. Administrator kan deltage i møderne, dog uden stemmeret. Referat fra bestyrelsesmøder offentliggøres for medlemmer f.eks. via mail, ved opslag i Fælleslokalet eller via andre digitale kommunikationskanaler som bestyrelsen kan anvende. Referat sendes altid til administrator.

Bestyrelsen udarbejder en årsberetning der udsendes til generalforsamlingen med 7 dages varsel.

Stk. 5. Bestyrelsen fører begrænset venteliste over de som ønsker at overtage en bolig i foreningens ejendom og fastsætter retningslinier for deres indtræden som nye andelshavere, i de tilfælde, hvor vedtægterne ikke har fastsat regler. Begrænsningen af ventelisten fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 6. Hos bestyrelsen skal der til enhver tid forefindes en fortegnelse over foreningens driftsmidler samt indkøbsår for disse.

Stk. 7. Bestyrelsen har samme adgang til boligerne, som udlejeren har ifølge lejeloven.

Andre regler

         § 17.

Hvor intet andet er anført gælder reglerne i Lejeloven samt Boligstyrelsens normalvedtægt.

Opløsning af foreningen.

         § 18.

Hvis foreningen opløses, deles dens formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andeles størrelse.

Således vedtaget på generalforsamling den 22. november 2005.

Tilføjelse af §3 Stk. 3. vedtaget på generalforsamlingen d. 16. december 2012

Tilføjelse af §6 stk. 3 sidste afsnit vedtaget på generalforsamlingen den 25. november 2014.

Ændring af §15 stk. 5 om fuldmagter, vedtaget på generalforsamlingen den 29. november 2016.

Tilføjelse af §4 Stk. 4. om korttidsudlejning, vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 2017.

Ændringer til § 16 Bestyrelsen stk. 2 , stk. 3 og stk. 4. vedtaget på generalforsamlingen 28 november 2017.

Ændringer til § 6 Overtagelse Stk . 5. Vedtaget på generalforsamling den 28. november 2017 og ekstraordinær generalforsamling 11. januar 2018.